कनकाई नगरपालिकाको विद्यालयहरुमा भएको निकासा सम्बन्धि सुचना