कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

Vital Registration