कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

जानकारी तथा प्रचार प्रसार साथै आवस्यक सहयोग गरिदिने बारे वडा कार्यालय वडा १ देखि ९ सम्म