कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

जामुनखाडि पर्यटकीय क्षेत्र

Latitude: 
26.6488796
Longitude: 
87.9120862