कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सम्बन्धमा