कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको तेस्रो नगरसभावाट पारित आ.व. २०७५/०७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट