कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

संगठनात्मक स्वरुप