FAQs Complain Problems

कनकाई राजपत्र विवरण

क्र.स. ऐन कानुन तथा कार्यविधिको नाम सभा/का.पा.वाट निर्णय मिति राजपत्र भाग राजपत्र खण्ड राजपत्रको संख्या फाईल हेर्नुहोस
1 नगरपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७४ 2074/05/15 2 1 1 PDF icon 1 नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४.pdf
2 नगरकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2074 2074/05/15 2 1 2 PDF icon ३ नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
3 नगरकार्यापालिको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2074 2074/05/15 2 1 3 PDF icon २ नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ फाइनल.pdf
4 नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ 2074/05/15 2 1 4 PDF icon १ नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
5 कनकाई नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन 2074/07/30 1 1 1 PDF icon कनकाई नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन.pdf
6 कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी ऐन 2075/10/27 1 1 2 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी ऐन.pdf
7 विद्यालय शिक्षा सञ्चालन कार्यादेश,२०७४ 2074/10/27 2 1 5 PDF icon ७विद्यालय शिक्षा कार्यदेश २०७४.pdf
8 मेयर आवास संचालन कार्यविधि २०७४ 2074/10/27 2 1 6 PDF icon ८ मेयर आवस संचालन कार्यविधी २०७४.pdf
9 कनकाई नगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई कार्यविधि २०७४ 2074/10/27 2 1 7 PDF icon ९ कनकाई नगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई कार्यविधि २०७४.pdf
10 व्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि २०७४ 2074/10/27 2 1 8 PDF icon १० व्याक हो लोडर संचालन कार्यविधि 2074.pdf
11 न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका 2074 2074/12/09 2 1 9 PDF icon ११ न्यायायीक समितिले गजुरी कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधी 2074.pdf
12 घरजग्गा, कोठा, टहरा वहालमा लाउने सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ 2075/02/09 2 1 10 PDF icon १२ घर जग्गा कोठा बहालमा लागउने सम्बन्धी कार्यविधि 2075.pdf
13 १३ मजदुर हित कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ 2075/03/20 1 11 PDF icon १३ मजदुर हित कोष संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
14 घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ 2075/04/07 2 1 12 PDF icon १४ घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविीध २०७५.pdf
15 उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 2075/04/07 2 1 13 PDF icon १५ उपभोक्ता समिति गठन.pdf
16 बजार अनुगमन निर्देशिका 2075 2075/04/07 2 1 14 PDF icon 16 बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
17 व्यवसाय दर्ता,नवीकरण तथा कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2075/04/07 2 1 15 PDF icon १७ व्यवसाय दर्ता,नवीकरण तथा कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
18 नगरपालिकाको पदाधिकारी आचार सहिता 2075 2075/04/07 2 1 16 PDF icon 18 नगरपालिकाको पदाधिकारी आचार सहिता 2075.pdf
19 आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ 2075/05/07 2 1 17 PDF icon २० आन्तरिक आय ठेक्का व्यवसाय सम्बन्धी कार्यविीध २०७५.pdf
20 नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७५ 2075/04/07 2 1 18 PDF icon १९ नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि २०७५.pdf
21 स्थानिय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 2075/05/07 1 19 PDF icon २१ स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
22 करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ 2075/07/16 2 1 20 PDF icon 22 करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
24 खेलकुद संचालन सम्बन्धी निर्देशिका 2075 2075/09/29 2 1 22 PDF icon 24 खेलकुद निर्देशिका 2075.pdf
25 युवा स्वरोजगार संचालन कार्यविधि 2075 2075/09/29 2 1 23 PDF icon 25 युवा स्वारोजगार संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
26 हाटबजार व्यवस्थापन समिति गठन तथा संचालन कार्यविधी 2076 2076/04/28 2 1 24 PDF icon २६ कनकाई नगर हाट बजार संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
27 कनकाई नगरपालिकाको स्थानिय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि 2076 2076/4/28 2 1 25 PDF icon २७ स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि, 2076.pdf
28 उपमेयर सुत्केरी पोषण कार्यविधि 2075 2076/05/30 2 1 26 PDF icon 28 उपप्रमुख सुत्केरी पोषण कार्यविधि २०७५.pdf
29 कनकाई नगरको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन कार्यविधि 2076 2076/09/24 2 1 27 PDF icon २९ प्राविधिक शिक्षा अध्ययन सहयोग कार्यविधि, २०७६.pdf
30 कनकाई नपाको तालिम तथा बैठकमा दिइने पारिश्रमीक र भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 2076/10/14 2 1 29 PDF icon कनकाई नपाको तालिम तथा बैठकमा दिइने पारिश्रमीक र भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf
30 कोरना भाईरस रोकथाम तथा संरक्षण कार्यबिधि २०७६ 2076/12/18 2 1 28 PDF icon 30 COVID19 संक्रमण रोकथाम तथा व्यवस्थापन राहत कोषगठन तथा संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
33 कनकाई नगरपालिकाको आर्थिक लगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ 2077/01/07 2 2 1 PDF icon ३३ कनकाई नगरपालिकाको आर्थिक लगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
34 कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सहान भत्ता उपलव्ध गराउने कार्यविधि, २०७७ 2077/04/24 2 2 2 PDF icon ३४ कर्मचारीहरुलाई प्रोत्सहान भत्ता उपलव्ध गराउने कार्यविधि, २०७७.pdf
43 कनकाई नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७ 2077/10/08 1 2 1 PDF icon कनकाई नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन २०७७.pdf
44 संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ 2077/10/16 2 2 10 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
51 कनकाई नगरपालिकाको सार्वाजानिक निजि/सामुदायिक साझेदारी ऐन 2078 2078/02/03 1 3 3 PDF icon ५१ कनकार्इ नगरपालिकाको सार्वजनिक निजीसामुदायिक साझेदारी ऐन.pdf
52 कनकाई विकास तथा प्रवर्धन ऐन २०७८ 2078/02/03 1 3 4 PDF icon ५२ कृषि विकास तथा प्रवर्द्धन ऐन २०७८.pdf
53 कनकाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ 2078/03/16 1 3 5 PDF icon 53 आर्थिक ऐन २०७८.pdf