FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Post date Documents
१७ कनकाई नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधी 07/22/2020 - 14:04 PDF icon १७ कनकाई नगरपालिकाको व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधी.pdf
१४ घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि 07/22/2020 - 13:58 PDF icon १४ घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
१३ मजदुर हितकोष संचालन कार्यविधि 2075 07/22/2020 - 13:56 PDF icon १३ मजदुर हितकोष संचालन कार्यविधि 2075.pdf
नगरकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली 2074 07/22/2020 - 12:45 PDF icon ४ नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ फाईनल.pdf
नगरसभा संचालन कार्यविधी 2074 07/22/2020 - 12:44 PDF icon १ नगर सभा संचालन कार्यविधि २०७४ (1).pdf
६ कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी ऐन 07/22/2020 - 12:35 PDF icon ६ कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी ऐन.pdf
२७ कनकाई नगरपालिकाो जोखिम/विपत न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५ 07/22/2020 - 12:32 PDF icon २७ कनकाई नगरपालिकाो जोखिम,विपत न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७५.pdf
२४ युवा स्वारोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 07/22/2020 - 12:27 PDF icon २४ युवा स्वारोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि.pdf
५ कनकाई नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन 07/22/2020 - 12:23 PDF icon ५ कनकाई नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधी नियमित गर्ने ऐन.pdf
२६ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी स्वास्थ्य उपचार कल्याणकोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ 07/22/2020 - 12:17 PDF icon २६ जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी स्वास्थ्य उपचार कल्याणकोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७५.pdf
२२ करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी 2075 07/22/2020 - 12:01 PDF icon 22 करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
कनकाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ 07/21/2019 - 11:45 PDF icon आर्थिक ऐन२०७६.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ 10/10/2018 - 11:18 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
घर जग्गा कोठा टहरा बहालमा लागउने सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५ 09/30/2018 - 12:48 PDF icon घर जग्गा कोठा टहरा बहालमा लागउने सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५.pdf
कनकाई नगरपालिकाको व्यकहोलोडर संचालन सम्बन्धि कार्यविधि 09/30/2018 - 12:45 PDF icon ब्याकलोहोडर कार्विधि २०७४.pdf
विनियोजन ऐन २०७५/०७६ 08/21/2018 - 13:02 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
कनकाई नगरपलिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ 08/05/2018 - 16:40 PDF icon संसोधित आर्थिक ऐन 2075.pdf
मेयर आवास कार्यबिधि 2074 06/29/2018 - 12:29 PDF icon mayor awash karyabidhi 2074.pdf
कनकाई नगरको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका 2074 04/18/2018 - 10:44 PDF icon कनकाई नगरको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका 2074.pdf
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ 02/27/2018 - 11:22 PDF icon २ नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ फाइनल.pdf
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ 02/27/2018 - 11:20 PDF icon 1 नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ फाईनल.pdf
कनकाई नगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई कार्यविधि 2074 02/14/2018 - 15:55 PDF icon कनकाई नरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई कार्यविधि 2074.pdf
बिद्यालय शिक्षा संचालन कार्यादेश २०७४ 02/14/2018 - 15:31 PDF icon कनकाइ नपा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन कायार्देश २०७४.pdf