FAQs Complain Problems

कनकाई नगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई कार्यविधि २०७४

राजपत्र भाग: 
2
राजपत्रको संख्या: 
7
राजपत्र खण्ड: 
1
क्र.स.: 
9
निर्णय मिति: 
2074/10/27