FAQs Complain Problems

कनकाई नपाको तालिम तथा बैठकमा दिइने पारिश्रमीक र भत्ता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६

राजपत्र भाग: 
2
राजपत्रको संख्या: 
29
राजपत्र खण्ड: 
1
क्र.स.: 
30
निर्णय मिति: 
2076/10/14