FAQs Complain Problems

आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ लार्इ संसोधन गर्न बनेको कार्यविधि २०७९

राजपत्र भाग: 
2
राजपत्रको संख्या: 
17
राजपत्र खण्ड: 
4
क्र.स.: 
76
निर्णय मिति: 
2079/06/01