कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

News and Notices

कनकाई नगरपालिकाको कार्यलयमा मेलमिलाप कर्ता सुचिकृत हुन निवेदन दिने समबन्धी सूचना

मेला बजार ठेक्का लगाउने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना

सामजिक परिक्षणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

मेला बजार ठेक्का लगाउने सम्बन्धी सूचना

प्रा.वि. करार शिक्षक पदपुर्ति समबन्धी विज्ञापन ( भगवति आ.वि.)

कनकाइ, विर्तामोड र अर्जुनधार नगरपालिकाहरुवाट उत्पादन हुने जैविक फोहोरहरुवाट संयुक्त रुपमा (बायोग्यास) सञ्चालन गर्नका लागि योग्य आवेदक (लगानीकर्ता) को प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

संम्शोधित आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

Supply And Delivery of Hydraulic Excavator बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना

सहभागी सम्बन्धमा ,वडा कार्यलयहरु सवै

अनुशिक्षण कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा वडा कार्यालयहरु सवेै

कनकाइ, विर्तामोड र अर्जुनधार नगरपालिकाहरुवाट उत्पादन हुने जैविक फोहोरहरुवाट संयुक्त रुपमा (बायोग्यास) सञ्चालन गर्नका लागि योग्य आवेदक (लगानीकर्ता) छनोट गर्ने सम्बन्धि सूचना

विजुलीको पोल तथा ह्युमपाइप आपूर्ति सम्बन्धी सूचना

ACSR CONDUCTOR उपलब्ध गराउने सम्वन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

2075 को लागि निर्माण सामग्री आपुर्ति गर्ने फम तथा कम्पनी सम्बन्धी जानकारी

Pages