कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

कनकाई नगरपालिकाको वातावरण तथा सरसफाई कार्यविधि 2074