कनकाई नगरपालिकामा यहाहरुलाई स्वागत छ।

सूचना तथा समाचार

2075 को लागि निर्माण सामग्री आपुर्ति गर्ने फम तथा कम्पनी सम्बन्धी जानकारी

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि 2075 सम्वन्धी सार्वजानिक सूचना

दरभाउ पत्र स्वीकृतीको आशयको सूचना

निर्माण सामाग्री आपूर्तीको लागि सूचीदर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना

Construction of Box Culvert at Bhurunga River

बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना

नदिजन्य पदार्थ संकलन क्षेत्रमा लगाईने सडक सुधार शुल्क सम्बन्धी ठेक्का आह्वानको सूचना

विरिङ खोलाको ढुङगा गिटी वालुवा संकलन तथा विक्रि सम्बन्धी ठेक्का आह्वानको सूचना

स्काभेटर लागि सिलबन्दि बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

संस्थागत विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना

कम्युटर सर्भर , प्रिन्टर तथा आवस्यक तारजालिको लागि सिलबन्दि बोलपत्र सम्बन्धि सूचना

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण सम्बन्धी सूचना

घर नक्सा पास गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरुी सूचना

सार्बजानिक विदा सम्बन्धी सूचना

Pages